PHẫU THUậT NộI SOI CắT TRựC TRàNG BảO TồN CƠ THắT TRONG ĐIềU TRị UNG THƯ TRựC TRàNG THể CựC THấP

PHẫU THUậT NộI SOI CắT TRựC TRàNG BảO TồN CƠ THắT TRONG ĐIềU TRị UNG THƯ TRựC TRàNG THể CựC THấP

PHẫU THUậT NộI SOI CắT TRựC TRàNG BảO TồN CƠ THắT TRONG ĐIềU TRị UNG THƯ TRựC TRàNG THể CựC THấP

Phạm Anh Vũ, Phạm Như Hiệp
Tóm tắt
Kết  quả:  Giai  đoạn  ung  thư  trước  mổ  bao  gồm T23N01M0.  18  trường  hợp  được  phẫu  thuật  thành công. Không bệnh nhân nào cần chuyền máu trong và sau mổ. Không có tai biến trong và sau mổ. Tỷ lệ sống thêm  chung sau  2  năm  là  100%  và  tỷ lệ  sống  thêm lành bệnh là 88,9%. Sử dụng bảng đánh giá chức năng của Kirwan cho  thấy,  13 bệnh nhân có kết quả chức năng tốt (Kirwan I và II), 5 tương đối tốt (Kirwan III).Kết luận: Kết quả bước đầu của chúng tôi cho thấy phẫu  thuật  nội  soi  bảo  tồn  cơ  thắt  sử  dụng  phương pháp  xuyên  bán  phần  cơ  thắt  có  cải  biên  là  một phương pháp điều trị khả thi, đảm bảo an toàn về mặt ung thư học và mang lại chất lượng cuộc sống tốt cho bệnh nhân ung thư trực tràng thể rất thấp
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment