Phương pháp định lượng bằng quang phổ hấp thụ phân tử

Phương pháp định lượng bằng quang phổ hấp thụ phân tử

Tên bài báo:Phương pháp định lượng bằng quang phổ hấp thụ phân tử

Tác giả:    Trần Tử An

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1984    Số:    2            Trang:    25-28+31

Tóm tắt:    Giới thiệu cơ sở lý thuyết định lượng bằng quang phổ hấp thụ phân tử. Khảo sát chi tiết hơn cách xác định nồng độ của hệ có một hoặc nhiều thành phần bao gồm cả sai số đo mật độ quang và độ chính xác của việc tính nồng độ C như: xác định K từ dung dịch của từng thành phần, xác định K từ dung dịch có n thành phần; các phương pháp đo vi sai bao gồm phương pháp tỷ lệ độ hấp thu, phương pháp đo vi sai hai chiều, phương pháp phân tích vết.

Phương pháp định lượng bằng quang phổ hấp thụ phân tử

Leave a Comment