SO SáNH TáC DụNG ĐIềU TRị CHứNG SốT TRONG BệNH CảM SốT CủA VIÊN CúC TầN VớI VIệC Sử DụNG PARACETAMOL

SO SáNH TáC DụNG ĐIềU TRị CHứNG SốT TRONG BệNH CảM SốT CủA VIÊN CúC TầN VớI VIệC Sử DụNG PARACETAMOL

SO SáNH TáC DụNG ĐIềU TRị CHứNG SốT TRONG BệNH CảM SốT CủA VIÊN CúC TầN VớI VIệC Sử DụNG PARACETAMOL TRONG ĐIềU TRị BệNH NàY

Trần Quốc Bình -Bệnh viện Y học cổ truyền TW
Đặt vấn đề
Dựa vào các kinh nghiệmcủa y học cổ truyền, vào kết  quả  nghiên  cứu thực  nghiệm  của  Viện  Dược  liệu (Bộ Y tế), các tác giả cho rằng Cúc Tần có tác dụng hạ sốt, giảm đau và chống viêm, đem áp dụng nghiên cứulâm  sàng  để  điều  trị  chứng  bệnh cảm  sốt  bằng  viên Cúc tần
Tài liệu tham khảo
1. Đoàn Thị Nhu: Nghiên cứu tác dụng hạ sốt của viên Cúc tần. Tài liệu in Rôneo của Viện Dược liệu năm 1984.
2. Liêu Kỳ Lộc: Chữa cảm mạo (Tạp chí Đông y số 28 năm 1962).
3. Đỗ Tất Lợi: Cúc tần, cây thuốc và vị thuốc Việt Nam(Nhà xuất bản khoa họckỹ thuật năm 1977).
4. Paracetamol -thuốc và cách  sử dụng(Nhà xuất bản Y học 1973).
5. Khám và chẩn đoán sốt (hướngdẫn chẩn đoán lâm sàng -Nhà xuất bản Y học năm 1978).

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment