Tế bào gốc và khả năng sử dụng tế bào gốc trong điều trị

Tế bào gốc và khả năng sử dụng tế bào gốc trong điều trị

Tên bài báo:Tế bào gốc và khả năng sử dụng tế bào gốc trong điều trị

Tác giả:    Nguyễn Thị Thu Hà

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    2004    Số:    ĐB    Tập:    302    Trang:    3-20

Tóm tắt:    

Tên bài báo:Tế bào gốc và khả năng sử dụng tế bào gốc trong điều trị

Tác giả:    Nguyễn Thị Thu Hà

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    2004    Số:    ĐB    Tập:    302    Trang:    3-20

Tế bào gốc và khả năng sử dụng tế bào gốc trong điều trị

Leave a Comment