Thực trạng công tác chăm sóc điền dưỡng người bệnh tại các khoa lâm sàng bệnh viện Hữu Nghị năm 2012

Thực trạng công tác chăm sóc điền dưỡng người bệnh tại các khoa lâm sàng bệnh viện Hữu Nghị năm 2012

Luận văn Thực trạng công tác chăm sóc điền dưỡng người bệnh tại các khoa lâm sàng bệnh viện Hữu Nghị năm 2012.Điều dường là một nghê phục vụ sức khoe nhàn dân, ỉà một nghê chuyên nghiệp, là một ngành học. và là một khoa học chàm sóc. Theo đánh giá cùa rô chức Y te thế giời dịch vụ chăm sóc sức khóe (CSSK) do người diều dường cung cấp là một trong các trụ cột cùa hệ thống dịch vụ y tế [331. Diều dường là lực lượng chính cung cấp các dịch vụ CSNB tại bệnh viện vì vậy chất lượng dịch vụ phụ thuộc rât nhiều vào việc thực hiện chức năng nhiệm vụ cua điều dường. Do dó muon nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phai quan tàm nâng cao chat lượng và hiệu quã các dịch vụ CSDD.
I’rên thể giới, điều dường là một ngành có lịch sư phát triền từ nhiều năm và lờn mạnh. Năm 1896. Hiệp hội Điều dường Mỹ đã được thành lập. Dây là một lố chức chuyên mòn cắp quốc gia về CSSK ờ Mỹ đồng thời là thành viên của Hội dồng Diều dường loàn cầu cùng với các lố chức diều dường ờ Anh và Dửc. Hiệp hội Điều dưỡng Mỹ đà ban hành các tiêu chuẩn thực hành diều dường bao gồm các tiêu chuẩn chăm sóc và lieu chuẩn nghề nghiệp cua diều dường. Trong đó các tiêu chuẩn nghe nghiệp cua điều dường bao gồm: chất lượng chũm sóc. sự tự đánh giá của cá nhân, giáo dục. mối quan hệ dồng nghiệp, đạo đức nghe nghiệp, sự phối hợp. nghiên cứu khoa học và lận dụng nguồn lực 129J.


Ó nước ta hiện nay DDV thiếu ca lượng và chất. Hiện chi khoáng 3Ơ% DĐV có trình độ cao dàng và đại học. còn lại 70% DDV có trình dộ trung cấp và sơ cấp, không ít ĐDV mới ra trường chưa biết cách liêm [14|. Nãm 211 I. Bộ Y tế ban hành Thông lư số 07/201 riT-BYT vè hướng dẫn công lác diều dường về CSNB trong bệnh viện: Thông tư đà quy dinh việc chăm sóc. theo dõi NB là nhiệm vụ cua bệnh viện, các hoạt dộng CSDD. theo dõi do DDV. hộ sinh viên thực hiện vã chịu trách nhiệm 111]. Thể nhưng thực le. việc CSNB hầu nhu dược “khoán” cho người nhà người bệnh (NB). kê ca những phần việc chuycn mòn như thay chai truyền dịch, bóp bóng, cho ăn qua ống thông, vận chuycn NB nặng…[ 14|.
Đẩ có nhiều nghiên cứu về công lác CSNB của diều dường nhưng chù yếu o cắp độ các khoa lâm sàng, các nghiên cứu đánh giá toàn bộ công tác CSNB ớ cáp bệnh viện rất ít hoặc lap trung nghiên cứu ờ một vài lĩnh vực CSNB cùa diet!  
dường. Nghiên cứu cùa Châu Thị Hoa và Nguyền Thị Điệu Trang (năm 2010) lien hành đánh giá công tác CSNB cua diều dường thông qua nhận xét của NB bị ung thư hạ hầu – thanh quán lại Trung tâm Ung hưởu bệnh viện Trung ương Huế. Nghiên cứu dà chỉ ra rang ĐDV làm tổt việc quan lâm chăm sóc hỗ trợ linh thần NB dạt 97% và thực hiện y lệnh cua bác SV (84%). Có 89.3% NB dược hướng dần rò ràng chế dộ ăn nhưng chỉ 49.3% số NB dược diều dường hỗ trợ cho án uống: chăm sóc vệ sinh cá nhân chu ycu do người nhà thực hiện chiếm 68%; theo dõi dấu hiệu sống thường quy chỉ dạt 66.7%: điều dường hướng dần rò ràng cụ thê khi uông thuốc dạt 78.7% nhưng trực tiếp cho NB uống thuốc chỉ chiếm 53.3%: 84% là tý lệ thực hiện dầy đủ, dúng. an toàn y lệnh thuốc 116].
Bệnh viện Hừu Nghị là bệnh viên da khoa hạng I irực thuộc Bộ Y tế vời 480 giường kế hoạch (558 giường thực kê) gồm: 08 phòng chức năng. 25 khoa lâm sàng. 08 khoa cận lâm sàng (CI.S), 750 cán bộ nhân viên. Nhiệm vụ hàng dầu của bệnh viện là bào vệ. CSSK cho cán bộ trung cao cấp của Đảng và Nhà nước. Với tống số 332 điều dường trong dó có 37 điều dưỡng dại học. 19 điều dường cao dẳng, bệnh viện dà triển khai công tác CSNB toàn diện theo mô hình chăm sóc nhóm và làm ca lại tắt ca các khoa làm sàng. Diều dường tại bệnh viện được NB đánh giâ cao về tinh thằn, thái độ phục vụ. trình dộ chuyên mòn. tuy nhiên thực tế cho thấy kỹ năng giao ticp và thực hành chuyên môn chưa thật sự dáp ứng ycu cầu của NB 111. |3]. Ọua công tác kiêm tra vẫn phát hiện có tình trạng điều dưỡng dê người nhà. người giúp việc thực hiện các kỹ thuật chuyên mòn.
Vậy thực trạng công tác CSNB cua điều dường tại các khoa lảm sàng bệnh viện Hữu Nghị dang ờ mức độ nào? Tại sao một sổ hoạt động chăm sóc còn hạn chè và làm thế nào dè cai thiện được các hạn ché đó?
l ại bệnh viện Hừu Nghị cho den nay. chưa có nghiên cửu nào nghiên cửu về công tác CSNB và nhừng yếu lố anh hường đến còng lác CSNB cùa diều dường. Do vậy chúng lôi lien hành dề lài nghiên cứu: “Thực trạng công tác chăm sóc điền dưỡng người bệnh tại các khoa lâm sàng bệnh viện Hữu Nghị năm 2012” nhăm mô la thực trạng công tác CSNB cùa diêu dường và lỉm hiêu một so yeu tố ảnh hường đến công tác CSNB tại các khoa lâm sàng tù dó đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng công tác CSNB cùa điêu dường, dáp ứng nhu câu chũm sóc và an toàn cùa NB tại bệnh viện Hìru Nghị.
MỤC TIÊU NGHIÊN cứu
1.    Mô lá hoại động chăm sóc người bệnh cua Điều dường viên lại các khoa lâm sàng bệnh viên Hữu Nghị năm 2012.
2.    Xác định một số veil tố liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh cua Diều dường viên tại các khoa lâm sàng bệnh viện I ICru Nghị năm 2012.

MỤC LỤC
LỜI CAM ƠN    i
MỤC LỤC    ii
DANH MỤC BÁNG    vi
DANH MỤC BIÊU ĐÒ    vi
MỤC CÁC CHƠ VIÉT TẢT    vii
TÓM TẨT NGHIÊN CỨU    …..viii
ĐẠT VÁN ĐỀ    1
MỤC TIÊU NGHIÊN cứu    3
Chuông L TÓNG QUAN TÀI LIỆU    4
1.1,    Tổng quan VC bệnh viên    .    4
1.1.1.    Định nghía bệnh viện    4
1.1.2.    Phân loại bênh viện    ♦    4
1.1.3.    Chức năng và nhiệm VII của bệnh viện    5
1.2,    Tồng quan về điều dường    6
1.2.1.    Lịch sử ngành diều dưỡng      6
1.2.2.    Vai trò. chức năng của người điều dường    8
1.2.3.    Các học thuyết diều dưỡng    8
1.2.4.    Tiêu chuẩn cùa nghề điều dường         10
1.2.5.    Nghĩa vụ nghề nghiệp cua người    điều dường    10
1.2.6.    Khái niệm về chấm sóc người bệnh trong bệnh viện và chàm sóc diều
dường     .                    11
1.2.7.     Nguyên tác châm sóc người bệnh trong bênh viện    11
1.2.8.     Chức năng nhiệm vụ cua người diêu dường chăm sóc    12
1.2.9.    Các văn bàn pháp lý liên quan đền công lác chàm sóc người bcnh
trong bệnh viện            12
1.3.    Các nghiên cửu trên thế giới và lại Việt Nam ve chăm sóc diêu dường    14
1.3.1.    Các nghiên cứu trên the giới về chăm sóc diet! dường    14
1.3.2.    Các nghiên cứu tại Việt Nam về chăm sỏc điều dường         15
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu    20
2.1.    Dối tượng nghiên cửu            20
2.1.1.    Nghiên cứu định lượng      20 
2.1.2.    Nghiên cứu dịnh lính    *    20
2.2.    Thời gian và dịa điểm nghiên cửu    .    20
2.2.1.    Thởi gian nghiên cứu:    20
2.2.2.    Địa điểm nghiên cứu      20
2.3.    Thiết kế nghiên cứu    20
2.4.    Cờ mẫu và phương pháp chọn mẫu    21
2.4.1.    Cờ mẫu cho nghiên cứu định    lượng    21
2.4.2.    Cờ mầu cho nghiên cứu định    tinh    .    22
2.5.    Phương pháp thu thập số liệu    22
2.5.1.    Thu thập số liệu định lượng    ………………………………………………..22
2.5.2.    Thu thập số liệu định tính              24
2.6.    Các biến số nghiên cứu     25
2.7.    Một số khái niệm sử dụng trong nghiên cứu và tiêu chuấn đánh giá    28
2.7.1.    Một sổ khái niệm    28
2.7.2.    Tiêu chuẩn đánh giá    29
2.8.    Phương pháp phân tích số liệu    3    I
2.9.    Đạo đức trong nghiên cửu    31
2.10.    Hạn chế của nghiên cứu và các biện pháp khắc phục    32
2.10.1.    Hạn chế    32
2.10.2.    Cách khắc phục    32
Chương 3. KÉT QUẢ NGHIÊN cửu    33
3.1.    Thực trạng công tác chăm sóc người bệnh cua diều dường các khoa lâm
sàng qua khảo sát V kiến người bệnh    33
3.1.1.    Thông tin chung cùa người bệnh tham gia nghiên cứu    33
3.1.2.    Kết quá hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dường    34
3.2.    Kết quả quan sát thực hành chăm sóc điều dường    .    46
3.2.1.    Thông tin chung cua dối tượng nghiên cửu là điều dường    46
3.2.2.    Hoạt dộng chăm sóc của điểu dường vỉcn cho người bệnh theo thời
gian           47
3.2.3.    Kết quá tuân thu quỵ trinh cua diều dường viên khi chàm sóc người
bệnh       50
3.3.    Các yếu tố anh hường dển công tác chăm sóc người bệnh cua diều dường tại
các khoa lâm sàng bệnh viện I lừu Nghị    54
3.3.1.    Liên quan giữa sự tuân thù quy trình vời các yen lổ nhân khâu học.
thời điểm và địa diem thực hiện công việc cua diều dường    ♦    54
3.3.2.    Nguồn nhân lực điều dưỡng tại các khoa lâm sàng    55
3.3.3.    Áp lực còng việc    57
3.3.4.    Công lác kiểm tra. giám sát và chế độ đài ngộ    60
3.3.5.    Sự phối hợp giữa các khoa, phòng và đống nghiệp    61
Chương 4. BÀN LUẬN    63
4.1.    Thực trạng công lác chăm sóc người bệnh cua điều dường tại các khoa lâm
sảng    .      63
4.1.1.    Công tác đón tiếp người bệnh    63
4.1.2.    Công tác chăm sóc dinh dường, hỗ trợ người bệnh ăn uống    64
4.1.3.    Công tác chăm sóc. hồ trự vệ sinh hàng ngày    66
4.1.4.    Công tác chăm sóc, hỗ trợ về tâm lý. tinh than cho người bệnh    67
4.1.5.    Công tác theo dòi. dánh giá người bệnh    .    68
4.1.6.    Công lác hỗ trự điều trị và phối hựp thực hiện y lệnh của bác sĩ    69
4.1.7.    Công tác tư vấn. hướng dẵn giáo dục sức khoe cho người bệnh    71
4.1.8.    Đánh giá chung của người bệnh về 5 nội dung chính trong công tác
chăm sóc người bệnh cùa diều dường viên    73
4.2.    Một số yếu tổ anh hưởng đến công tác chăm sóc người bệnh của điều dường
lại các khoa làm sàng        73
4.2.1.    Thời diểm thực hiện công việc và địa diêm thực hiện công việc    73
4.2.2.    ‘Nguồn nhàn lực diều dường tại các khoa lâm sàng    74
4.2.3.    Áp lực công việc    76
4.2.4.    Công tác kicm tra. giám sát và chế dộ dài ngộ         79
4.2.5.    Sự phối hợp giữa các khoa, phòng và dòng nghiệp     80
4.3.    Một số ưu điềm và hạn chế cua nghiên cứu    81
Chương 5. KÉT LUẬN    82
5.1.    Công tác chăm sóc người bệnh cùa diêu dường tại các khoa làm sàng    82
5.2.    Một sổ yểu tố anh hưởng đến công tác chăm sóc người bệnh cùa diêu dường
tại cãc khoa lâm sàng    82 
Chương 6. KHƯYÉN NGHỊ    84
6.1.    Đối với điều dường viên    84
6.2.    Đối với bệnh viện    ♦    84
PHỤ LỤC    89
Phụ lục 1: Phiếu hỏi    89
Phụ lục 2: Hướng dẫn phỏng vấn sâu lãnh dạo bệnh viện    .    96
Phụ lục 3 : Hướng dẫn thảo luận nhóm    …98
Phụ lục 5: Bang kiêm quan sát công việc hàng ngày cùa diều dường    102
Phụ lục 5 : Mối liên quan giữa mức độ tuân thủ quy trinh kỹ thuật cúa diều dường khi thực hiện y lệnh bác sỹ với các yếu to nhân khâu học của diêu dường và thời dicm thực hiện công việc    105
Phụ lục 6: Co cẩu nhân lực và trình độ diều dường tại các khoa lâm sàng    106
Phụ lục 7: số người bệnh từng khoa dược chọn vào nghiên cửu    107
Phụ lục 8: số diều dường chăm sóc từng khoa được tiến hành quan sát    108 
DANH MỤC BẢNG
Bang 3.1: Phồng tin chung của NB dược lựa chọn phái vấn    33
Bâng 3.2: Công lác tiếp đón NB cùa diều dường    34
Bang 3.3: Công tác    chăm sóc dinh dường, hỗ trợ NB ăn nóng    35
Bảng 3.4: Công tác    chăm sóc. hồ irợ về tủm lý. tinh thần cho NB    39
Bàng 3.5: Công tác theo dõi. đánh giá NB    40
Bảng 3.6: Còng tác    hỗ Irự diều trị và phối hợp thực hiện y lệnh của Bác sĩ    41
Báng 3.7: Còng lác    tư vần. hướng dần giáo dục sức khóc cho NB    43
Báng 3.8: Thông tin chung cua dối tượng nghiên cứu là diều dưỡng    47
Bảng 3.9: Phân bố các hoạt động chăm sóc của ĐDV cho NB theo 4 nhóm cõng
việc và thời gian trong ngày    48
Bang 3.10: Phân bố hoạt động CSDD theo từng công việc và theo thời gian    48
Bang 3.11: Phân bố mức độ tuân thú quy trình kỹ thuật của DĐV khi CSNB    50
Bảng 3.12: Phân bỗ mức độ tuân thủ quy trình kỳ thuật của DDV khi thực hiện các
chăm sóc cơ bán theo thời gian    51
Báng 3.13: Phân bó mức dộ luân thu quy trinh kỹ thuật của diều dường khi thực
hiện y lệnh của bác sỹ theo thời gian    .    53
Bang 3.14: Mỗi lien quan giừa tuân thú quy trình kỳ thuật cua DDV khi thực hiện
CSNB và thời diêm thực hiện công việc         54
Báng 3.15: Mối liên quan giữa luân thu quy trình của ĐDV    55
Bang 3.16. số lượng NB trung bình mà 1 điều dường phải chăm sóc    57
DANH MỤC BIÊU ĐÒ
Biêu dò 3.1: Ty lệ DDV giúp NB khi găp khó khăn trong ăn uống    36
Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ ĐDV trực liếp cho NB ăn qua sonde    37
Biêu dồ 3.3: Ty lệ ĐDV giúp NB gặp khó khăn trong vệ sinh khi cần    37
Biểu dồ 3.4: Người trực tiếp giúp NB nặng vệ sinh cá nhân    38
Biều dồ 3.5: Đánh giá chưng thực hiện 5 nội dung CSĐD    46 

 

Thực trạng công tác chăm sóc điền dưỡng người bệnh tại các khoa lâm sàng bệnh viện Hữu Nghị năm 2012

Leave a Comment