THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TẠI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHÔM BÌNH YÊN TỈNH NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TẠI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHÔM BÌNH YÊN TỈNH NAM ĐỊNH

THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG TẠI LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ NHÔM BÌNH YÊN TỈNH NAM ĐỊNH 

Đỗ Minh Sinh*; Vũ Thị Thúy Mai*
TÓM TẮT 
Mục tiêu:mô tả thực trạng một sốyếu tố kỹ thuật, tổ chức lao  động, kinh tế, xã hội và tự nhiên cấu thành nên  điều kiện lao  động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên, tỉnh Nam  Định. 
Đối tượng và phương pháp:thiết kếnghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện từ2016 – 2017 trên 86 hộgia  đình với 350 người lao  động tái chếnhôm. Sửdụng phương pháp quan sát  đểthu thập thông tin vềcấp công trình xây dựng, sửdụng phương tiện bảo vệcá nhân; phỏng vấn trực tiếp người lao  động đểthu thập thông tin liên quan đến các yếu tốcá nhân. Kết quả:diện tích trung bình các xưởng sản xuất 120,5 m2(95%CI = 113,0 – 130,7); 100% nhà xưởng ởdạng công trình cấp 4; trình độcông nghệ62,8% ởdạng bán cơkhí, còn lại là thủcông; 100% người lao  động  chưa  được  đào  tạo  bài  bản;  60,6%  người  lao  động  làm  việc  >  8  tiếng/ngày; 87,4% người lao  động chưa  được tập huấn về an toàn vệsinh lao  động; tỷ lệ người lao  động có sửdụng phương tiện bảo vệcá nhân khi làm việc  đều < 56%. Kết luận:các yếu tốkỹthuật, tổchức lao động, kinh tếvà xã hội tại làng nghề Bình Yên đang tạo ra nhiều rào cản cản trởhoạt động sản xuất và tiềm ẩn nhiều yếu tốnguy cơgây ảnh hưởng bất lợi  đến sức khỏe người lao động

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment