THỰC TRẠNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CÁC TRẠM Y TẾ VÀ PHÂN TRẠM Y TẾ BIỂN ĐẢO TẠI KHÁNH HÒA

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CÁC TRẠM Y TẾ VÀ PHÂN TRẠM Y TẾ BIỂN ĐẢO TẠI KHÁNH HÒA

 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CÁC TRẠM Y TẾ VÀ PHÂN TRẠM Y TẾ BIỂN ĐẢO TẠI KHÁNH HÒA

Lê Hữu Thọ*
TÓM TẮT
Điều tra mô tả  cắt ngang trên 873 hộ  gia đình sống  ở  5    phƣờng  iển đảo  Khánh Hòa năm 2012 nhằm mô tả sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) của ngƣời dân sống ở khu vực biển đảo tại Khánh Hòa. Kết quả cho thấy khi ngƣời dân ở biển đảo mắc  ệnh, tỷ lệ hộ gia đình lựa chọn dịch vụ K   tại  trạm y tế  (TYT)  và phân trạm y tế  (PTYT) biển đảo  cao nhất  (33,6%); 28,7% mua thuốc tại  nhà thuốc và 17,9% sử dụng phòng mạch tƣ; 5,8% chọn bệnh viện huyện và  4,4%  chọn  bệnh viện tỉnh.  Lý  do ngƣời bệnh không chọn TYT PTYT  à  nơi  KCB  khi mắc 
bệnh  ý do cao nhất  à do  ệnh nhẹ  nên tự  mua thuốc tại  nhà thuốc (66,8%); các  ý do khác  à do thiếu thuốc (14,1%); bệnh nặng (12,0%); không tin vào chuyên môn của cán  bộ  y tế  tại  TYT(11,2%).  Lý do ngƣời bệnh chọn dịch vụ  KCB tại TYT  à do  HYT đăng  ký K     an đầu tại TYT (62,3%); 34,4% do gần nhà; 18,9% do bệnh nhẹ

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment