THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN CỦA ĐIỀU DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TRÀ VINH NĂM 2020

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN CỦA ĐIỀU DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TRÀ VINH NĂM 2020

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN CỦA ĐIỀU DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TRÀ VINH NĂM 2020
Học viên: LÊ VĂN HẬU
Giáo viên hướng dẫn:
TS.BS CAO MỸ PHƯỢNG
Nghiên cứu “Thực trạng tuân thủ quy trình đặt Catheter tĩnh mạch ngoại biên của điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trà Vinh năm 2020” được tiến hành từ tháng 01 đến tháng 09 năm 2020 tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trà Vinh, với sự tham gia của 35 điều dưỡng viên, 03 điều dưỡng trưởng khoa, 01 điều dưỡng trưởng bệnh viện và 01 lãnh đạo bệnh viện.
Phương pháp của nghiên cứu này là mô tả cắt ngang có phân tích kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính, sử dụng những kiểm định thống kê phù hợp để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy trình đặt Catheter tĩnh mạch ngoại biên của điều dưỡng. Qua thu thập số liệu định lượng bằng cách quan sát mỗi điều dưỡng viên thực hành 3 lần đặt Catheter tĩnh mạch ngoại biên, tổng số 105 lượt quan sát, số liệu định tính bằng cách phỏng vấn sâu đối tượng nghiên cứu đạt được kết quả như sau:
Tỷ lệ điều dưỡng tuân thủ tốt quy trình đặt Catheter tĩnh mạch ngoại biên trong một lần quan sát là 39,0%, điểm trung bình là 17,4 điểm trong khi đó điểm tối đa có thể đạt được là 22 điểm, điểm thấp nhất là 14 điểm cao nhất 21 điểm. Tỷ lệ điều dưỡng đạt thực hành tốt đủ cả 3 lượt quan sát là 8,6%, với một thủ thuật xâm lấn thì tỷ lệ tuân thủ quy trình của điều dưỡng là rất thấp. Qua phân tích kết quả nghiên cứu định lượng chúng tôi chưa ghi nhận có yếu tố ảnh hưởng giữa yếu tố cá nhân, yếu tố môi trường làm việc, thời gian thực hiện  quy trình và sự tuân thủ quy trình, theo kết quả phỏng vấn sâu thì chúng tôi xác định có một vài yếu tố có thể ảnh hưởng đến thực trạng tuân thủ quy trình đặt Catheter tĩnh mạch ngoại biên của điều dưỡng như: Thiếu bồn rửa tay, chưa kiểm tra, giám sát hường xuyên, chưa xây dựng được quy chế khen thưởng cho nhân viên… Qua đó chúng tôi đưa ra một vài khuyến nghị như sau: Đối với Bệnh viện cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình kỹ thuật của điều dưỡng;
Trang bị đầy đủ bồn rửa tay; Xây dựng quy chế thưởng, phạt cho nhân viên; Đối với cá nhân điều dưỡng viên cần tự học hỏi, cập nhật kiến thức về các bước trong quy trình đặt Catheter tĩnh mạch ngoại biên cũng như các quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh khác.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment