THỰC TRẠNG TUÂN THỦ VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Ở ĐIỀU DƯỠNG VÀ HỘ SINH TẠI BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Ở ĐIỀU DƯỠNG VÀ HỘ SINH TẠI BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Ở ĐIỀU DƯỠNG VÀ HỘ SINH TẠI BỆNH VIỆN SẢN-NHI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2020
Học viên: Nguyễn Phương Nam
Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Thanh Hương
Nhiễm khuẩn bệnh viện là một vấn đề thách thức với tất cả các cơ sở y tế. Kiểm soát được nhiễm khuẩn bệnh là việc phải làm để bảo đảm an toàn cho người bệnh và hân viên y tế, trong đó việc tuân thủ vệ sinh tay thường quy trong chăm sóc người bệnh là một biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện.
Nghiên cứu trên 120 điều dưỡng, hộ sinh tại 7 khoa lâm sàng của Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh năm 2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính, nghiên cứu định tính được thực hiện sau nghiên cứu định lượng, nhằm mô tả thực trạng tuân thủ vệ sinh tay thường quy của điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng. phân tích số liệu nghiên cứu bằng thuật toán thống kê mô tả, sử dụng phần mềm SPSS 20 và sử dụng kiểm định chi – square để kiểm định mối liên quan giữa tuân thủ VST với các yếu
tố liên quan với p < 0,05 có mối liên quan (khoảng tin cậy 95%).
Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay của điều dưỡng theo cơ hội quan sát (33,3%) và tỷ lệ tuân thủ của điều dưỡng tuân thủ vệ sinh tay thường quy đúng (30,3%), trong đó vệ sinh tay nhanh với cồn (43,8%), vệ sinh tay với xà phòng và nước (56,2%). Cơ hội vệ sinh tay có tỷ lệ tuân thủ cao nhất là sau khi tiếp xúc với bệnh nhân (55,5%), và cơ hội thấp nhất sau khi tiếp xúc với máu, dịch người bệnh là (11,1%). Nghiên cứu phát hiện có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về vệ sinh tay thường quy giữa các khoa, điều dưỡng, hộ sinh Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Khoa Khám cấp cứu và Khoa hồi sức tích cực có tuân thủ vệ sinh tay thường quy cao hơn các khoa khác với p < 0,05. Một số yếu tố ảnh hưởng tích cực đến tuân thủ vệ VSTTQ của điều dưỡng bao gồm: lãnh đạo bệnh viện rất quan tâm, hướng dẫn của bệnh viện thông qua đào tạo, tập huấn cho điều dưỡng. Một số yếu tố tiêu cực đến tuân thủ VSTTQ của điều dưỡng bao gồm: quá tải công việc, trang thiết bị, dụng cụ, dung dịch sát khuẩn cho vệ sinh tay chưa phù hợp. Bệnh viện chưa có chế tài xử phạt cụ thể cho việc tuân thủ vệ sinh tay.
Nghiên cứu khuyến nghị Bệnh viện tập huấn lại về công tác vệ sinh tay cho nhân viên y tế, bổ xung dung dịch vệ sinh tay nhanh có chất dưỡng ẩm da tay, ban hành quy chế thưởng phạt, tăng cường công tác giám sát vệ sinh tay thường quy. Lãnh đạo khoa cần quan tâm hơn việc tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên khoa mình.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment