THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ LỊCH GIẢNG

THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ LỊCH GIẢNG

THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ LỊCH GIẢNG BỘ MÔN KHỐI KHOA HỌC CƠ BẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH
Đỗ Thị Hòa1*, Nguyễn Thị Thanh Duyên

Mục tiêu: Xác định thực trạng quản lý lịch giảng Bộ môn (BM) và đánh giá kết quả thử nghiệm xây dựng phần mềm quản lý lịch giảng BM khối KHCB.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên các giảng viên của 7 BM thuộc khối KHCB. Thiết kế có phân tích số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 22. Đánh giá kết quả thử nghiệm thực hiện thông qua đánh giá các chức năng đạt được so với các chức năng mong muốn.
Kết quả: Tình huống trùng lịch giảng là thường gặp nhất (chiếm 81,48%), tiếp đến là thiếu phòng thực hành (40,74%). Hầu hết các BM tiến hành phân công lịch giảng theo năm học (70,37%), tiếp đó là phân theo từng học kỳ (11,11%). Kết quả khảo sát cho thấy 57,14% cán bộ cho rằng phần mềm dễ sử dụng, đáp ứng hoàn toàn yêu cầu phân công cán bộ giảng tại bộ môn, 71,44% cán bộ cho rằng các chức năng phần mềm đạt được mức độ đánh giá tốt.

THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ LỊCH GIẢNG

Leave a Comment