THựC TRạNG Và GIảI PHáP HOàN THIệN CHứC NĂNG, NHIệM Vụ, CƠ CấU Tổ CHứC, NHÂN LựC CủA Y Tế TUYếN HUYệN

THựC TRạNG Và GIảI PHáP HOàN THIệN CHứC NĂNG, NHIệM Vụ, CƠ CấU Tổ CHứC, NHÂN LựC CủA Y Tế TUYếN HUYệN

THựC TRạNG Và GIảI PHáP HOàN THIệN CHứC NĂNG, NHIệM Vụ, CƠ CấU Tổ CHứC, NHÂN LựC CủA Y Tế TUYếN HUYệN

PHAN VĂN TIẾN – Trường Đại học Y tế công cộng 
ĐẶT VẤN ĐỀ
Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VIII về việc  củng cố và hoàn thiện mạng lưới y  tế cơ sở, những năm qua, mạng lưới y tế cơ sở trong đó có y tế tuyến huyện từng bước được củng cố và phát triển. Tuy nhiên,  trước  yêu  cầu  của  tình  hình  mới và  nhu  cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của nhân dân, việc củng  cố và  hoàn thiện về tổ chức và  hoạt  động của mạng lưới y tế cơ sở trong đó có y tế tuyến huyện là đòi hỏi thực tiễn để giải quyết một cách cơ bản nhu cầu khám chữa  bệnh  của  nhân  dân ngay  tại  địa phương, góp phần  tích cực  giảm  quá tải cho bệnh viện tuyến trên
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment