Tổng quan hệ thống: Ảnh hưởng nhổ răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất ở bộ răng hỗn hợp.

Luận văn thạc sĩ Tổng quan hệ thống: Ảnh hưởng nhổ răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất ở bộ răng hỗn hợp.

Title:  Tổng quan hệ thống: Ảnh hưởng nhổ răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất ở bộ răng hỗn hợp.
Authors:  Lưu, Minh Quang
Advisor:  Võ, Trương Như Ngọc
Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords:  Nhổ răng;hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất;Bộ răng hỗn hợp
Issue Date:  2022
Publisher:  Đại học Y Hà Nội
Abstract:  Nghiên cứu tổng quan đánh giá ảnh hưởng của việc nhổ răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất lên quá trình đóng khoảng tự nhiên ở giai đoạn răng hỗn hợp và xác định thời điểm tối ưu để tiến hành nhổ răng hàm lớn thứ nhất. Có tất cả 1322 nghiên cứu được tìm thấy thông qua các từ tìm kiếm từ các cơ sở dữ liệu, sàng lọc nghiên cứu theo các tiêu chuẩn lựa chọn 06 tài liệu đã được đưa vào xem xét đánh giá theo các mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, trong đó có 3 nghiên cứu cho phân tích gộp. Kết quả cho thấy tỷ lệ đóng khoảng tự nhiên ở giai đoạn răng hỗn hợp dao động khá lớn từ 50%-100,0%; giai đoạn lý tưởng để nhổ răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất được cân nhắc ở độ tuổi trung bình dao động từ 8-11,3 tuổi, khi răng hàm lớn vĩnh viễn thứ hai ở giai đoạn E (theo ở Demirjian). Cần có các nghiên cứu theo dõi dọc đánh giá về ảnh hưởng của tuổi giới lên thời điểm nhổ răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất và so sánh ảnh hưởng của nhổ răng và hậu quả của các phương thức điều trị khác theo thứ tự để đi đến quyết định cho bệnh nhân.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn thạc sĩ

Chuyên mục: luận văn thạc sĩ y học

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment