XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ MỘT SỐ ENZYM CHỐNG OXY HÓA Ở NHỮNG NGƯỜI CÓ TĂNG AXIT URIC MÁU

XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ MỘT SỐ ENZYM CHỐNG OXY HÓA Ở NHỮNG NGƯỜI CÓ TĂNG AXIT URIC MÁU

 XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ MỘT SỐ ENZYM CHỐNG OXY HÓA Ở NHỮNG NGƯỜI CÓ TĂNG AXIT URIC MÁU

Ngô Thị Liên*, Nguyễn Thị Dư Loan**, Nguyễn Văn Chuyên** * Bệnh viện Bộ xây dụng, **Học viện Quân y
Nghiên cứu được tiến hành trên các cản bộ công nhân viên chức tĩnh Hà Tây có tuổi đời 40- 60. Nhóm 1:30 người khoẻ mạnh không mắc bệnh mạn tinh, bệnh rối loạn chuyển hoả. Nổng độ acid uric (AU) máu và chỉ số hoả sinh đều ỏ giói hạn binh thường. Nhóm 2: 30 người có nồng độ AU máu tăng cao nhưng chưa mắc bệnh Gout. Nhóm 3: 30 người cô nống độ AU máu cao và kèm các triệu chứng của bệnh Gout. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt độ SOD ỏ hai nhóm tăng AU máu đơn thuần và tăng AU máu mắc bệnh Gout đều giảm so vởi nhóm chứng. Hoạt độ enzym GPx ỏ nhóm tăng AU máu đơn thuần cao hơn nhóm chứng. Ô nhóm tăng AU máu mắc bệnh Gout giảm hơn so với nhóm chứng. Nồng độ TAS ỏ cả hai nhóm tăng AU máu đơn thuần và tăng AU máu mắc bệnh Gout đều cao hơn nhóm-chứng, sự khác biệt cô ý nghĩa thống kê. Xác định mối tương quan giữa nổng độ AÜ và các enzym chống oxy hóa cho thấy ỏ nhóm đối tượng có tăng AU đơn thuần không thấy cô mối tương quan chặt chẽ giữa nổng độ AU và hoạt độ cảc enzym
SOD, GPx cũng như nồng độ TAS. ở nhóm đổi tượng có tăng AU mắc Gout có mối tương quan khá rõ giữa nồng độ AU và hoạt độ các enzym SOD, GPx cũng như với nổng độ TAS (r=-ồ,64; -0,51; 0,54). 
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment