XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN KHU VỰC PHÍA BẮC

XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN KHU VỰC PHÍA BẮC

XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN KHU VỰC PHÍA BẮC
Nguyễn Hoàng Long1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định nhu cầu đào tạo về kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng viên (ĐDV) và các yếu tố liên quan tại một số bệnh viện khu vực phía Bắc. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 125 ĐDV tham gia lớp đào tạo về kỹ năng giao tiếp theo chương trình chỉ đạo tuyến do Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức. Bộ công cụ thu thập số liệu do nghiên cứu viên xây dựng, khảo sát nhu cầu được đào tạo kỹ năng ở một số tình huống giao tiếp thường gặp. Nhu cầu được đánh giá theo thang điểm có 3 mức độ: Rất có nhu cầu tương ứng 2 điểm, có nhu cầu tương ứng 1 điểm và không có nhu cầu tương ứng 0 điểm. Kết quả: Ở 9 nội dung được khảo sát, tỷ lệ ĐDV có nhu cầu được đào tạo đều ≥ 95%. Trong đó, kỹ năng ĐDV có nhu cầu được đào tạo nhất là xử lý tình huống bệnh nhân (BN) giận dữ (40,0%), tiếp theo là sử dụng ngôn ngữ có lời (36,0%), nhận diện cảm xúc của đối phương (34,4%). Chưa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm mức độ nhu cầu đào tạo ở các nhóm đối tượng phân loại theo nhóm tuổi, đơn vị công tác, chức vụ hiện tại, số lượng BN tiếp xúc hàng ngày và đã từng được đào tạo về kỹ năng giao tiếp. Kết luận: Nhu cầu đào tạo về giao tiếp của ĐDV hiện rất cao. Các chương trình đào tạo nên tập trung trang bị kỹ năng cho ĐDV ở một số nội dung, bao gồm xử lý tình huống BN giận dữ, sử dụng ngôn ngữ không lời và nhận diện cảm xúc của đối phương.

Giao tiếp là hoạt động rất quan trọng trong thực hành chăm sóc của ĐDV và là một chỉ số không thể thiếu trong đánh giá chất lượng bệnh viện. Giao tiếp hiệu quả cũng là một trong những năng lực cơ bản, thiết yếu của ĐDV [5]. Tuy nhiên, một số nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra năng lực giao tiếp chuyên môn của ĐDV còn hạn chế.

https://thuvieny.com/xac-dinh-nhu-cau-dao-tao-ve-ky-nang-giao-tiep-cua-dieu-duong-vien-va-cac-yeu-to-lien-quan-tai-mot-so/

Leave a Comment