Xử lý tình huống vi phạm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Xử lý tình huống vi phạm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tiểu luận Xử lý tình huống vi phạm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.Trên thế giới, mặc dù có sự khác nhau về chế độ chính trị, xã hội nhƣng bất kỳ một quốc gia nào cũng có hệ thống y tế tƣ nhân.Tại mỗi nƣớc, vai trò và mô hình hoạt động của hệ thống y tế tƣ nhân cũng rất khác nhau dƣới sự kiểm soát của Nhà nƣớc. Hành nghề y tƣ nhân (HNYTN) đã có những đóng góp đáng kể trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tạo ra bƣớc đột phá quan trọng trong việc huy động nguồn tài chính của nhân dân, đặc biệt là sử dụng đƣợc đội ngũ các thầy thuốc giàu kinh nghiệm đã nghỉ hƣu đƣợc tiếp tục tham gia. HNYTN tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh (KCB) phù hợp với từng loại bệnh và khả năng chi trả, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế nhà nƣớc.Số lƣợt ngƣời KCB tại các cơ sở tƣ nhân ngày càng tăng, tinh thần thái độ phục vụ tận tình, chất lƣợng phục vụ cao hơn trƣớc.


Bên cạnh những mặt tích cực thì hoạt động của y tế tƣ nhân cũng tồn tại nhiều vấn đề bất cập nhƣ: một số cơ sở HNYTN không đảm bảo đúng diện tích thẩm định ban đầu, trang thiết bị không đảm bảo kỹ thuật, việc thực hiện các quy chế chuyên môn chƣa đúng nhƣ: quy chế vô khuẩn còn chƣa đảm bảo, việc thực hiện quy chế kê đơn còn có nhiều thiếu sót, chƣa thực hiện đúng quy chế xử lý chất thải y tế, tủ thuốc cấp cứu còn có thuốc ngoài danh mục, sổ sách ghi chép còn chƣa đủ … đặc biệt các cơ sở hành nghề tƣ nhân xung quanh bệnh viện còn có một số biểu hiện phức tạp.
Quận Hai Bà Trƣng là một quận đông dân, với 312.517 ngƣời, hơn 71.036 hộ gia đình thuộc 20 phƣờng trên tổng diện tích 10,09 km2. Là cơ quan chuyên môn với chức năng quản lý nhà nƣớc về y tế, Phòng Y tế luôn nhận đƣợc sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trƣng và sự hƣớng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở y tế HàT triển vững chắc. Năm 2014, Quận đã kiểm tra 471 lƣợt cơ sở bao gồm: 223 nhà thuốc, 12 nhà thuốc công ty, 02 kho thuốc, 01 cửa hàng kinh doanh trang thiết bị y tế, 13 phòng khám đa khoa, 172 phòng khám chuyên khoa, 31 y học cổ truyền, 11 cơ sở Masage, 02 cơ sở spa, 04 cơ sở khác. Xử phạt 85 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là: 831.900.000đ. Tuy nhiên trình độ dân trí chƣa đồng đều, di biến động dân lớn nên công tác quản lý còn nhiều khó khăn. Mặt khác số lƣợng cơ sở quá đông với số biên chế của Phòng còn hạn hẹp nên còn chƣa bao quát hết đƣợc tất cả các cơ sở y dƣợc tƣ nhân. Vì vậy vẫn còn tình trạng hoạt động không đúng phạm vi chuyên môn, hành nghề không chứng chỉ, phụ trách phòng khám và nhà thuốc vắng mặt không có giấy ủy quyền…còn diễn ra.
Các cơ sở hoạt động quá phạm vi cho phép, có cơ sở không thực hiện quy chế kê đơn, vừa khám bệnh vừa bán thuốc đã để xảy ra khiếu kiện. Một số cơ sở HNYTN trên địa bàn quận không đảm bảo đúng diện tích thẩm định ban đầu, trang thiết bị không đảm bảo kỹ thuật, chƣa thực hiện quy chế kê đơn. Ngƣời giúp việc không có chuyên môn và không có tên trong bảng kê khai nhân sự, chƣa thực hiện đúng quy chế xử lý chất thải y tế, tủ thuốc cấp cứu còn có thuốc ngoài danh mục, sổ KCB ghi chép còn chƣa đủ… đặc biệt các cơ sở hành nghề tƣ nhân xung quanh bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Bạch Mai còn có một số biểu hiện phức tạp.
Đứng trƣớc thực trạng đó, các cấp, các ngành chức năng có liên quan đã phải trăn trở để tìm ra những giải pháp để giải quyết vấn đề này ngày càng có hiệu quả, nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tốt hơn.
Vì vậy, tôi chọn đề tài “Xử lý tình huống vi phạm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”tại quận Hai Bà Trưng – Hà Nội để làm tiểu luận tình huống lớp bồi dƣỡng kiến thức quản lý chƣơng trình chuyên viên.

Bài tiểu luận gồm những nội dung chủ yếu sau:
Phần I: Hoàn cảnh ra đời và diễn biến tình huống.
Phần II: Xác định mục tiêu xử lý tình huống
Phần III: Phân tích nguyên nhân – hậu quả
Phần IV: Xây dựng và lựa chọn phƣơng án giải quyết tình huống
Phần V: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện phƣơng án
Phần VI: Kết luận và kiến nghị

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ……………………………………………………………………………………….2
NỘI DUNG……………………………………………………………………………………………5
PHẦN I: HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ DIỄN BIẾN TÌNH HUỐNG…………….5
PHẦN II: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG ………………………6
1. Mục tiêu:…………………………………………………………………………………….6
2. Cơ sở pháp lý ………………………………………………………………………………7
3. Phân tích tình huống …………………………………………………………………….9
PHẦN III: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN – HẬU QUẢ………………………..10
1. Nguyên nhân của tình huống:……………………………………………………….10
2. Hậu quả của tình huống:………………………………………………………………11
PHẦN IV: ………………………………………………………………………………………..11
XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
……………………………………………………………………………………………………….11
1. Xây dựng phƣơng án: ……………………………………………………………………..11
1.1. Phƣơng án 1:……………………………………………………………………………12
1.2. Phƣơng án 2:……………………………………………………………………………12
1.3. Phƣơng án 3:……………………………………………………………………………13
2. Lựa chọn phƣơng pháp tối ƣu:………………………………………………………….13
PHẦN V. LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN ……..14
1. Lập kế hoạch:…………………………………………………………………………….14
2. Tổ chức thực hiện: ……………………………………………………………………..15
PHẦN VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………………17
1. Kết luận:……………………………………………………………………………………17
2. Kiến nghị:………………………………………………………………………………….18
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………2

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment