Trắc nghiệm đại cương y tế công cộng và tổ chức y tế

Trắc nghiệm đại cương y tế công cộng và tổ chức y tế 1.      Khoa học nghiên cứu tình trạng sức khỏe, thể lực, bệnh tật của cộng đồng, của xã hội; nghiên cứu các điều kiện sống, điều kiện làm việc và các yếu tố tự nhiên xã hội ảnh hưởng tới tình trạng … Read more